بافت نظام رسمی کهنه و محافظه کار کنونی تعلیم و تربیت، به سادگی اجازه تحقق تحول را نمی‌دهد، و به همین دلیل حرکت در این حوزه، چند دهه عقب‌تر از حوزه‌های دیگر جامعه است؛ بر خلاف آنکه حوزه تعلیم و تربیت، در یک جامعه پیشرو، باید چند دهه جلوتر از نظام‌های دیگر باشد، و حتی آن‌ها را به همراه خود به سمت پیشرفت و تعالی جامعه بکشاند!

در این کتاب از دو بحران صحبت می‌کنیم. بحران ناکارآمدی در ایفای ماموریت نظام تعلیم و تربیت، و مشکلاتی که نظام تعلیم و تربیت با آن دست به گریبان است، و بحران شرایط ایجاد شده بواسطه فراگیری کرونا. خواهیم دید که در واکنش به بحران ناکارآمدی نظام تعلیم و تربیت، حرکت به سمت شکل گیری تعلیم و تربیت متفاوتی که برتر از نظام تعلیم و تربیت صنعتی کنونی است، ضرورتی اجتناب ناپذیر است؛ و این حرکتی است که آغاز شده است.

در این کتاب، معماری نظام تعلیم و تربیت کنونی، گذار، و برتر در سه دوره مختلف، ترسیم شده‌اند و خصوصیات آن‌ها به اجمال مورد بحث قرار گرفته است. همچنین سازوکارها و بسترهای راهبردی تحول و خصوصیات فناورانه آن نیز مورد اشاره قرار گرفته اند.