مهندس اردوان مجیدی پژوهشگر در زمینه معماری و مهندس نظام‎های کلان و تعلیم و تربیت و موسس مدرسه حکمت می‌باشد.

در حال حاضر آقای مجیدی بیش از بیست  سال است که در حوزه فناوری اطلاعات، مهندسی سیستم‌های اجتماعی تعلیم و تربیت و پژوهش فعالیت می‌کنند. او پس از تاسیس مرکز تحقیقات و ساخت نرم افزار دانشگاه شهید بهشتی در سال هزار و سیصد و هفتاد و یک و مدیریت آن تا سال هزار سیصد و هفتاد و چهار  به بابلسر مهاجرت کرده و موسس مطالعات راهبردی فناوری اطلاعات در بابلسر می‌شود.

نظریه مهندسی و معماری نظام‌های کلان که با گرایشی نهادی به مهندسی سیستم نگاه می‌کند جزء نظریات محوری او محسوب می‌شود.

مهندس اردوان مجیدی در واقع صاحب سبکی در طراحی معماری نظام‌های کلان مبتنی بر نظریه است. سبکی که روانشناسی آن در چند چارچوب و متدولوژى معماری نظام کلان تعیین شده است. این چارچوب در سال  هزار سیصد و هشتاد و چهار توسط هیئت وزیران به عنوان چارچوب و متدولوژى ملی معماری نظام‌های کلان به تصویب رسید.

از مهندس اردوان مجیدی تاکنون هشت جلد کتاب با عناوین  نظام برتر، آینده آموزش و آموزش آینده، داستان امید آباد، مبانی طراحی سیستم‌ها، مجموعه راه دولت (از مجموعه مستندات طرح دولت الکترونیک) انتشار پیدا کرده است.

مهندس اردوان مجیدی در پروژه‌های ملی بسیاری مسئولیت داشته‌اند برای نمونه: معماری دولت الکترونیک ایران، معماری سیستم محوری زیرساخت مدیریت و هدایت سیستم‌های کاربردی یکپارچه، معماری خبرگزاری سازمان بسیج دانشجویی از جمله دیگر پروژهای مهم ایشان می‌باشد.