دانش نهادينه شده در سازوكارها و بسترهای سازمانی

مدیریت دانش

رضا درخشان، اردوان مجیدی

واژه‌های کليدی:

دانش، مديريت دانش، سازمان يادگيرنده، دانش و يادگيرندگی بسترها و سازوكارهاي سازمان، معماری سازمان، معماری مبتنی بر دانش سازمانی، چارچوب و متدولوژی معماری سازمانی، معماری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران.

چکيده:

اغلب ديدگاه‌هاي متداول مديريت دانش سازمان، عمدتا بر دانش افراد سازمان تمرکز مي‌کنند و سازوکارهايي را براي عمليات ثبت، اندازه‌گيری، سازماندهی و بکارگيری اين دانش مورد توجه قرار می‌دهند. اما علاوه‌بر اين دانش به نظر می‌رسد شكل ديگری از دانش در سازمان قابل مشاهده باشد. مستقل از افرادی كه در سازمان فعاليت می‌كنند و نقش دانش صريح و ضمنی نهادينه شده در ذهن و رفتارهای آن‌ها در عملكرد سازمان مشهود است، مجموعه سازوكارها، بسترها و راهبردهای سازمان، از جمله ساختارها، رويه‌ها، دستورالعمل‌های عملياتی، قوانين و مقررات، ابزارها، و حتی سازماندهی محيط فيزيكی، راهبردها، رويكردها، و خط مشی‌های اتخاذ شده، و حتی نهاد اجرا شده و عملياتی سازمان و تعامل آن با مخاطبان، دربردارنده نوعی از دانش هستند.

با اين زاويه نگاه به دانش سازمان، مفهوم سازمان يادگيرنده نيز تغيير كرده و يادگيرندگی سازمان تنها در يادگيرندگی پرسنل آن خلاصه نشده‌، و سازمان به معنای مطلق آن (هم پرسنل، و هم سازوكارها، بسترها و راهبردها) در فرايند يادگيری، ياد می‌گيرد؛ و دانش يادگرفته شده،‌ علاوه بر اذهان، در سازوكارها، بسترها و راهبردها جذب و نهادينه مي‌شود. بدين ترتيب، در فعاليت معماري سازماني، مي‌توان معماري يك سازمان را به صورت سازمان يادگيرنده (با مفهوم مطلق آن) طراحي نمود. در اين مقاله، پس از ارائه تعريفي از دانش و دانش سازمان، مولفه‌هاي اصلي در سازوكارها و بسترهاي سازمان را كه اركان دانش سازمان را در بر مي‌گيرند بررسي نموده، و سازوكار معماري مبتني بر دانش سازمان را، كه جذب و نهادينه شدن دانش در اين مولفه‌ها را در فرايند،‌ چارچوب و روش‌شناسي طراحي معماري سازماني نهادينه مي‌كند، تعريف و تحليل مي‌كنيم. به عنوان بررسي موردي از طراحي يك معماري مبتني بر دانش سازماني در يك مثال واقعي، برخي از مدلهاي معماري سازماني سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران، كه با چنين رويكردي طراحي گرديده است، از اين منظر مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرند.

دانش نهادينه شده در سازوكارها و بسترهای سازمانی، در رويكرد معماری سازمانی مبتنی بر دانش

دانش نهادينه شده در سازوكارها و بسترهای سازمانی، در رويكرد معماری سازمانی مبتنی بر دانش

دانش نهادينه شده در سازوكارها و بسترهای سازمانی، در رويكرد معماری سازمانی مبتنی بر دانش

این مطلب را نیز مطالعه کنید :  ارزشیابی با دل کندن از پیش فرضی مقدس نما

آثارمقالاتمقالات منتشرنشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *