فهرست سند راهبرد ملی و تمدنی تحول تربیت عمومی و رسمی

درباره این سند؛ سخن نویسنده پیشنویس

از حلقه مفقوده تا دغدغه‌ها و اقدامات بی ثمر

علت اول: حبس شدن در ابرانگاره هژمونی نظام صنعتی تعلیم و تربیت

علت دوم: راهکارهایی گسسته

اشاره ای به سابقه سند حاضر

چالش پنهان بین دو سند با دو رویکرد متفاوت

برخی از نکات و ویژگیها در تدوین سند حاضر

ارائه ای برای نقد و چالش

مقدمه سند

بخش اول– راهبرد ملی و تمدنی تحول تربیت عمومی و رسمی

1- تعاریف

2- ماموریت تربیت عمومی و رسمی

3- ماهیت، ارکان و نظام اجرای سند

4- ارزشهای کلان نظام تربیت عمومی و رسمی

5- منشور حقوق تربیتی متربی (کودک، شاگرد و فرزند) مبتنی بر مبانی معرفتی اسلام

مولفه‌های حقوق متربی

5- 1- حقوق حیات و زندگی برای تربیت

5- 2- حقوق داشتن تولیت تربیتی، حمایت و دفاع از حقوق تربیت

5- 3- حقوق هویت

5- 4- حقوق حریم تربیت

5- 5- حقوق تربیت شدن

5- 6- حقوق عمل در تربیت

5- 7- حقوق تمهید شرایط، محملها و محیط تربیت

6 – ارزشها و اهداف تربیت

6 – 1- مولفه‌های اهداف تربیت

6- 2- ویژگیهای عمومی مطلوب یک انسان تربیت یافته

6- 3- ویژگیهای محوری مورد تمرکز در تربیت پیش از دبستان (6 تا 7 سال اول زندگی)

6- 4- ویژگیهای محوری مورد تمرکز در تربیت دبستان (6 تا 7 سال دوم زندگی) 78

6- 5- ویژگیهای محوری مورد تمرکز در تربیت دبیرستان (6 تا 7 سال سوم زندگی)

7- رویکرد و معماری کلان برنامه‌درسی

7- 1- ابعاد حکمرانی معماری برنامه‌درسی

7- 2- مولفه‌های رویکرد کلان برنامه‌درسی

7- 3- رویکرد محوری در مدیریت رفتاری محیط و تربیت شخصیت شاگردان

8- رویکرد و معماری حکمرانی نظام کلان تربیت

9- اقدامات گلوگاهی و نقشه راه

9- 1 – اشاره مقدماتی

9- 2- هفت طیف اقدمات گلوگاهی تحولی در نقشه راه

9- 3- سه موج تحول

9- 4- ویژگیهای محوری اقدامات گلوگاهی هفت گانه در سه موج

9- 4- 1- توسعه نهادی تربیت عمومی

9- 4- 2- ارتقاء سطح اهداف آموزشی  از خرد به کلان، و توسعه منابع و بسته‌های آموزشی

9- 4- 3- مدارس  با  رویکردهای متنوع و تحول برنامه‌درسی

9- 4- 4- استاد و شاگردی و ویژه‌گرائی تربیت

9- 4- 5- توسعه سکوهای آموزشی

9- 4- 6- تحول و شکل‌گیری نظام 4 گانه نظارت و ارزشیابی تربیت

9- 4- 7- تحول نظارت و ارزشیابی شایستگی نیروی انسانی و شکل مدرک

بخش دوم – سیاستهای کلی و برنامه های کلان پیشنهادی در ایجاد تحول در نظام تربیت

الف – سیاستهای پیشنهادی تحول آموزش و پرورش در مجمع تشخیص مصلحت نظام

فصل اول – سیاستهای ماموریتی نظام تربیت

فصل دوم – سیاستها در ارزشها، آرمانها و اصول

فصل سوم – سیاستها در رویکردهای کلان تربیت و نظام تربیت

ب – متن پیشنهادی سیاستهای هم افزائی اجتماعی در تحول راهبردی نظام تربیت

پیشگفتار

فصل اول – مقدمه

فصل دوم – تعاریف

فصل سوم –  نظام تربیت عمومی و رسمی

فصل چهارم – مدارس نوآور و خوداتکا 175

فصل پنجم – الگوهای شایستگی و کنکور

ج- متن پیشنهادی برنامه هفتم توسعه

فصل دهم: روزآمدسازی و ارتقاء نظام آموزشی و پژوهشی کشور

مقدمه گفتارهای مبنائی

این مطلب را نیز مطالعه کنید :  سند راهبرد ملی و تمدنی تحول تربیت عمومی و رسمی