معماری يك نظام در پارادايم نظام اجرائی مبتنی بر فاوا

فن آوری اطلاعات و ارتباطات

اردوان مجیدی، محسن صديقي مشكنانی

کلمات کلیدی:

فن آوری اطلاعات و ارتباطات، پارادايم نظام اجرايی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات، معماری، نظام فن آوری اطلاعات نهاد رياست جمهوری، معماری‌های شالوده‌ای، معماری‌های وظيفه‌ای.

چکیده

پس از به وجود آمدن سيستم‌هاي رايانه‌اي و به كارگيري آن، نظام‌هاي اجرايي كلاسيك و بوروكراتيك به نظام‌هاي اجرايي با كاربري رايانه تبديل شدند. اين تبديل، با تغيير در ابزارها، شيوه‌هاي مديريت، مهندسي سيستم وحداكثر تغيير ساختار سازمان، و برخي مكانيزمهاي اجرايي همراه بوده است.  نظام اجرايي مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات، يك نظام يا پارادايم در حال شكل‌گيري است كه علاوه بر تغييرات ابزاري، شيوه‌هاي مديريتي، و ساختار سيستمي، تغير در راهبردها و مفاهيم را هم طلب مي‌كند. در اين مقاله پس از اشاره‌اي به پارادايمهاي مختلف،‌ و تبيني مقدماتي بر فن آوري اطلاعات و لايه‌هاي اثر آن در سازمان، ويژگيهاي نظام اجرايي مبتني برفاوا در مقابل نظام اجرايي باكاربري رايانه مقايسه شده است. سپس در جهت تبيين برخي از ابعاد حركت يك مؤسسه بزرگ از يك نظام سنتي و با كاربري رايانه، به سوي يك نظام مبتني برفاوا، چشم انداز و معماري نظام يك سازمان، به عنوان يك تجربه در حال انجام، معرفي شده است.

تغيير تنها در لایه استفاده از ابزارها، و حداكثر بخشی از شيوه های مديريت، و ساختار سيستم‌های اجرائي صورت گرفته است. البته بواسطه توانائي‌هايی سيستم‌های رايانه‌ای، تحولات جدي در پارادايم حاصل ايجاد شد. اما اين تحولات هنوز به آن اندازه‌اي نبوده و نيست، كه به طور بالقوه، در توانائی‌های موجود و در دسترس فن آوری اطلاعات، قابل مشاهده است. به عبارت ديگر، تحولاتی كه بواسطه استفاده از فن آوری اطلاعات تا كنون حاصل شده است، تنها با بكارگيری بخش محدودی از توانمندی‌های اين فن‌آوری صورت گرفته است؛ و هنوز می‌توان تحولات عميق‌تری را در نظام‌های اجرائی، از بكارگيری توانمندی‌هايی امروز اين فن آوری انتظار داشت.

يك تجربه برای بسترسازی يك پارادايم متفاوت: معماری يك نظام در پارادايم نظام اجرائی مبتنی بر فاوا

این مطلب را نیز مطالعه کنید :  بافت جدید رسانه‌های خبری در تمدن سایبری؛ فرازهائی در تحول فارس

آثارپروژه‌های پژوهشیفعالیت‌ها و پروژه‌هامقالاتمقالات منتشرنشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *