معرفی کوتاه از کتاب مفاهیم مبنایی تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها

سيستم كلمه‌‏ای است كه برای گوش اغلب ما آشنا است. از اين عبارت هر روزه استفاده مي‏‌كنيم و يا به نحو غير مستقيم با آن سر و كار داريم. با نگاهي گذرا به محيط اطراف خود، سيستم‌های مختلفی را مشاهده مي‌‏كنيد. وقتي از خانه بيرون مي‌‏رويد و وارد خيابان می‌شويد، در خيابان اتومبيل‏‌ها محدوده خاصی براى حركت خود دارند و افراد پياده نيز همين‌طور. اتومبيل‌‏ها در محدوده سواره رو از نيمه سمت راست مسير حركت می‌‏كنند. بدين ترتيب تصادفی بين اتومبيل‌‏هایی كه خلاف جهت يكديگر حركت می‌‏كنند رخ نمی‌‏دهد. ميانه خيابان با خط سفيدی مشخص شده است. اين خط در حالت‌های ممتد يا مقطع ايجاد می‌شود و هر كدام از اين حالت‌ها، معنای خاصی براى رانندگان دارند. افراد پياده در پياده‌‏رویی كه معمولاً در دو حاشيه خيابان تعبيه شده حركت می‌‏كنند. محل تقاطع مسير افراد پياده با خيابان بصورت خط كشی شده مشخص و برای رانندگان و عابران معنای خاصي دارد. اتومبيل‌‏ها براي حركت و توقف در خيابان‌ها از مقررات خاصي تبعيت می‌كنند.

همه آنچه كه گفته شد، از وجود سيستمی در مديريت معابر و عابرين پياده يا سواره حكايت می‌كند. البته ما هر روزه با چنين سيستمی سروكار داريم، اما ممكن است با ديد يك سيستم به آن نگاه نكنيم. اشتباه نكنيد، اين سيستم فقط مقررات راهنمایی و رانندگی نيست. بلكه اين مقررات فقط بخشی از اين سيستم را تشكيل می‌‏دهد. عابرين، پليس، اتومبيل‌‏ها، خيابان‌ها، چراغ‌های راهنمایی، تعاريف و پيش‏فرض‌‏ها، خط كشی‌ها و … اجزاء ديگر اين سيستم را تشكيل می‌دهند و وقتی همه اين‌ها دست به دست هم دهند و همه اجزاء، وظايف خود را به خوبی انجام دهند، آن‌وقت می‌گوئيم اين شهر سيستم عبور و مرور مناسبی دارد. در این کتاب با مفاهیم مبنایی سیستم و تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم‌ها آشنا می شویم.

جهت دانلود رایگان کتاب مفاهیم مبنایی تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم‌ها کافی است روی کلمه لینک کلیک نمایید.