این مطلب را نیز مطالعه کنید :  پرسش و پاسخ در خصوص "مسئله بهره وری و تعلیم و تربیت"

نقد حجت الاسلام و المسلمین حسین درودی معاون استان های دبیرخانه ستاد همکاریهای حوزه

نقد آقای علیرضا عراقی نیا

این مطلب را نیز مطالعه کنید :  نظر آقای دکتر نوید ادهم در مورد کتاب گذار در بحران
این مطلب را نیز مطالعه کنید :  نظر آقای دکتر نبی اصلانی در مورد کتاب گذار در بحران
این مطلب را نیز مطالعه کنید :  نظر خانم دکتر مریم برادران در مورد کتاب گذار در بحران
این مطلب را نیز مطالعه کنید :  نظر آقای محمد رضا حشمتی در مورد کتاب گذار در بحران
این مطلب را نیز مطالعه کنید :  نظر آقای دکتر مصطفی قادری در مورد کتاب گذار در بحران
این مطلب را نیز مطالعه کنید :  نظر آقای دکتر محمود مهرمحمدی در مورد کتاب گذار در بحران
این مطلب را نیز مطالعه کنید :  نظر آقای حجت الاسلام احمدرضا اعلائی در مورد کتاب گذار در بحران
این مطلب را نیز مطالعه کنید :  نظر آقای دکتر محمود امانی در مورد کتاب گذار در بحران
این مطلب را نیز مطالعه کنید :  نظر آقای دکتر سید هادی سجادی در مورد کتاب گذار در بحران