وبینار اول تحول نهادی: چکیده تحلیل نقاط گلوگاهی تحول


 

سلسله وبینارهای “تحلیل معماری تحول نهادی نظام تعلیم و تربیت” و برنامه پیشنهادی دولت سیزدهم – جلسه اول: بررسی چکیده تحلیل نقاط گلوگاهی تحول، 1400/5/5

تحول آگاهانه نظام تعلیم و تربیت بدون در نظر گرفتن زنجیره شبکه ای به هم پیوسته علت و معلولی مسائل کلیدی و گلوگاهی، محقق نمی شود. بدون در نظر گرفتن آنها، پیشنهادات و تلاشهای ما اقدامات تک جانبه و غیر جامع خواهد بود، که همانند گذشته، زمان و منابع را تلف کرده، و نظام تعلیم و تربیت باز در جای قبلی خود خواهد ماند. عوامل کلیدی شکل دهنده نظام رسمی تعلیم و تربیت کنونی، از یک سو از ترکیب بندی برخی از رویکردهای نظری و عملی تعلیم و تربیت نشات گرفته، از سوی دیگر در چارچوب پاسخگوئی به ساخت و نیازهای نظام صنعتی باقی مانده، و در سوی سوم، در نهادینه شدن در بافت فرهنگی، اجتماعی و سازمانی جامعه و حاکمیت، و باورها و عادتها و هنجارهای آن، جریان یافته است. این عوامل، زنجیره شبکه ای به هم پیوسته علت و معلولی را ایجاد می کنند که بر هم تاثیر گذار بوده، و بافت پارادایم نظام تعلیم و تربیت کنونی را می سازند. برای فهم نیازمندیهای تحول تعلیم و تربیت، و تحول نظام تعلیم و تربیت، و چگونگی تحقق این تحول، باید از سه منظر مذکور، عناصر کلیدی و زنجیره علت و معلولی آنها شناسائی شود، و راهکارهای پیشنهادی مبتنی بر آن ارائه شود. عوامل تحولی نیز، زنجیره شبکه ای به هم پیوسته ای را ایجاد می کنند، که پارادایم نظام تعلیم و تربیت آینده را تصویر می کنند. شناخت این دو زنجیره عوامل کلیدی است که نگاه معماری گونه ای را به تحول ممکن می کند، و ما را از اقدامات تک جانبه و غیر جامع، حفظ می کند.

عوامل کلیدی شکل دهنده نظام رسمی تعلیم و تربیت کنونی، از یک سو از ترکیب بندی برخی از رویکردهای نظری و عملی تعلیم و تربیت نشات گرفته، از سوی دیگر در چارچوب پاسخگوئی به ساخت و نیازهای نظام صنعتی باقی مانده، و در سوی سوم، در نهادینه شدن در بافت فرهنگی، اجتماعی و سازمانی جامعه و حاکمیت، و باورها و عادتها و هنجارهای آن، جریان یافته است.

این عوامل، زنجیره شبکه ای به هم پیوسته علت و معلولی  را ایجاد می کنند که بر هم تاثیر گذار بوده، و بافت پارادایم نظام تعلیم و تربیت کنونی را می سازند.

برای فهم نیازمندیهای تحول تعلیم و تربیت، و تحول نظام تعلیم و تربیت، و چگونگی تحقق این تحول، باید از سه منظر مذکور، عناصر کلیدی و زنجیره علت و معلولی آنها شناسائی شود، و راهکارهای پیشنهادی مبتنی بر آن ارائه شود. عوامل تحولی نیز، زنجیره شبکه ای به هم پیوسته ای را ایجاد می کنند، که پارادایم نظام تعلیم و تربیت آینده را تصویر می کنند.

شناخت این دو زنجیره عوامل کلیدی است که نگاه معماری گونه ای را به تحول ممکن می کند، و ما را از اقدامات تک جانبه و غیر جامع، حفظ می کند.دریافت فایل صوتی وبینار اول


این مطلب را نیز مطالعه کنید :  له شدن عدالت آموزشی در یک ظلم علی السویه

آثارپروژه تحول معماری نظام آموزشی (مبنا)پروژه‌های پژوهشیپروژه‌های معماری نظام تعلیم و تربیت و برنامه درسیچالش ها، ميزگردها و مصاحبه هامقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *