بسم الله الرحمن الرحیم

فهرست کانالها و گروه ها در شبکه های اجتماعی:

کانال نهضت اجتماعی تحول تعلیم و تربیت ایران

مسائل اجتماعی تحول تعلیم و تربیت در کشور برای دغدغه مندان تحول تعلیم و تربیت کشور

کانال مربیان حکمت خلاق
مباحث کاربردی و آموزشی برای مربیان سطح کشور که به رویکرد حکمت علاقه دارند
کانال پنجره مدرسه حکمت
اطلاع رسانی در مورد مدارس متمایل به رویکرد حکمت و فعالیت ها و رخدادهای عینی واقع در آنها به عنوان مصادیقی از واقعیت های محیطی مدرسه حکمت، به دغدغه مندان تعلیم و تربیت، و عزیزانی که به نحوی رویکرد مدرسه حکمت را دنبال می کنند
گروه مدرسه حکمت و تعلیم و تربیت ایران
برای بحث و گفتگو در مورد جهت گیری ها و مسائل کلان تحول نظام کلان آموزشی کشور برای مشارکت متخصصان تعلیم و تربیت، مسئولین حوزه های مرتبط و افراد دغدغه مند در مورد تعلیم و تربیت کشور
گروه الگوی مدرسه ای و برنامه درسی حکمت
برای تعامل موسسان، مدیران و معلمان مدارسی که تمایل دارند، این رویکرد یا بخش هائی از نظام مدرسه ای حکمت را در مدرسه خود اجرا نمایند، و بحث و گفتگو در مورد رویکرد حکمت و معماری برنامه درسی و مدل مدرسه داری آن، و نیز افراد علاقه مند به اشاعه مدل مدرسه ای حکمت، و صاحبنظران حوزه برنامه درسی
گروه گفتگوی حکمت
برای تعاملات و گفتگوی بین اعضاء کانالهای حکمت
گروه دغدغه های تربیت فرزندم و مدرسه حکمت
بحث و گفتگو در مورد نیازمندی های تربیتی، و آشنایی با رویکرد حکمت برای خانواده ها
کانال معماری و تحول نهادی نظامهای کلان
به اشتراک گذاری برخی از دیدگاهها و یادداشتها در حوزه معماری و تحول نهادی نظامهای کلان