آموزش و تربیت مربی در مدرسه با چه شیوه هایی انجام می شود؟

مربیان در دوره آموزشی تربیت مربی، نزد سرمربی خود تعلیم می بینند و سرمربی، مربیان را در فعالیت آموزشی خود رهبری می کند. بخشی از فعالیتهای یادگیری به صورت حضور در جلسات کارگاهی اتفاق می افتد که با حضور اساتید توانمند، موضوعات آموزشی ارائه شده و مورد بحث قرار می گیرند و همکاری عملی کارگاهی بین مربیان و استاد در فضای کارگاهی برگزار می شود.

از طرف دیگر، سر مربی با ارائه بسته های آموزشی به مربیان، آنها را در فرایند خودفراگیری، مرحله به مرحله جلو می برد. به عبارت دیگر مربیان علاوه بر جلسات کارگاهی، بخش دیگری از محتوای آموزشی را در قالب بسته های آموزشی به صورت خودفراگیری دنبال می کنند.

ضمن آنکه برخی از موضوعات مورد نیاز برای یادگیری، باید در محیطهای اردویی انجام شود و سرمربی و مربیان، در فضای اردویی موضوعات آموزشی را دنبال می کنند.

بازدید از مدارس دیگر نیز می تواند به عنوان منبع آموزشی خوبی تلقی گردد و مربیان با فضاهای آموزشی دیگر نیز آشنا شده و از تجربه مدارس دیگر در زمینه تعلیم و تربیت شاگردان استفاده کرده و میدان دید وسیع تری در کار خود پیدا می کنند.

در صورتی که بخشی از آموزشهای مورد نیاز کادر و مربیان در مدرسه پوشش داده نشود و یا در زمینه ای نیاز به آموزشهای تخصصی تر وجود داشته باشد، شرکت در دوره های آموزشی بیرون مدرسه، نظیر موسسات آموزشی نیز برای کادر و مربیان قابل پیگیری و انجام است.