آيا مدرسه حكمت فقط يك مدرسه است يا هدفی وسيعتر را دنبال می كند؟

مدرسه حكمت، بخشي از دو طرح پژوهشي در سطح ملي است.

طرح اول، “طرح مطالعه و طراحي معماري نظام آموزش دين بنياد براي جامعه اطلاعاتي” است. تلاش اين طرح، تحول نظام آموزش كل كشور به سمت نظام آموزشي مطلوب مبتني بر مباني معرفتي ديني، براي پاسخگوئي به نيازهاي جامعه در حال تحول و آينده است.

مبتني بر طرح اول، طرح دوم يعني “طرح ايجاد يك مجموعه آموزشي راهنما (پايلوت) براي بستر سازي نظام آموزش دين بنياد براي جامعه اطلاعاتي (مدرسه حكمت)” تعريف شده است. هدف از اين طرح، ايجاد يك مجموعه مدارس نمونه است كه تحقق عملياتي نظام آموزشي مطلوب را در سطح يك مدرسه نشان دهد و ابعاد برنامه درسي مورد توجه در آن را به صورت عملياتي نشان دهد.

بدين ترتيب، هدف از ايجاد مدرسه حكمت، تنها ايجاد يك مدرسه و ارائه خدمت به تعدادي از دانش‌آموزان نيست؛ كه البته خود آن نيز امر بسيار مهمي است (همانگونه كه قرآن كريم فرموده است كه هر كس فردي را زنده كند، گويي تمام مردم را زنده كرده است). اما مدرسه حكمت، علاوه بر هدف مهم مذكور، تلاش مي‌كند زمينه تحول كل نظام آموزشي كشور را فراهم نمايد. از اين روي اولاً طراحي روشها و سازوكارها در مدرسه به‌گونه‌اي انجام مي‌شود كه قابل تعميم به مدارس ديگر و قابل ترويج روش باشد. ثانياً اين هدف متعالي منجر مي‌شود كه سازوكار، رفتار و عملكرد مدرسه حكمت بيش از حد يك مدرسه با روش جديد، مورد تعمق و تدبير و بررسي قرار گيرد.

انتشار سازوكار مدرسه حكمت نيز از طريق سازوكار “نشان حكمت” پيش بيني شده است. طبق اين سازوكار، مدارس ديگر موجود در كشور، براي شكل گيري مشابه الگوي مدرسه حكمت، در سطوح و درجات مختلف، ياري مي‌شوند. در اين مسير، تمهيدات لازم براي آموزش و ارتقاي توان کادر آموزشي مدرسه داوطلب، ارتقاي سيستم اجرايي و آموزشي، تغيير بسترهاي محيطي مدرسه، در اختيار گذاشتن ابزارها و سامانه‌ها و محتواي آموزشي، بهبود برنامه درسي و در نهايت تغيير کل فعاليتهاي مدرسه با رويکرد آموزشي و سازماني مدرسه حکمت ايجاد مي شود و پس از رخ دادن اين تغييرات و انجام مميزي و سنجش تغييرات و مطلوبيت آن، “نشان حكمت” به مدرسه مذكور داده مي‌شود.

همچنين انتظار آن است كه طيف وسيعتري از انتشار رويكرد نيز به صورت غير مستقيم با الگوگيري و اثر بخشي غير مستقيم در ساير مدارس و نيز سازوكارهاي رسمي نظام آموزشي صورت گيرد (كه هم اكنون نيز آغاز شده و آثار آن عملا قابل مشاهده است).