آیا بچه ها بعد از ورود به متوسطه دوم و طی این دوره شخصیتشان تغییر نمی کند؟ و آنچه از حکمت به دست آورده اند با آنها می ماند؟

ابعادی از شخصیت که در کودکی بدست می آیند، ماندگارترند. بخصوص آنچه که در دوره پیش از دبستان در خانه و خانواده شکل می گیرد و دبستان مرحله بعدی شکل گیری شخصیت است و آنچه در دبستان شکل می گیرد، در مراحل بعدی عمر چندان دستخوش تغییر نمی شود. هر چه در سن بالاتری اتفاقاتی تاثیرگذار در شخصیت رخ دهد، تاثیرات آن نسبت به سنین پائین کمتر خواهد بود.