آیا بیشتر پیرو مکتب دیویی و پراگماتیسم هستید؟

بطور مطلق پیرو هیچ مکتبی از مکاتب موجود نیستیم. از بسیاری از ابعاد مکاتب موجود بهره می بریم و برخی از دیدگاههای آنها را می پذیریم، اما با بسیاری از دیدگاههای آنها هم سازگار نیستیم. شاید بتوان گفت مکتب خاص خودمان را داریم. ضمن آنکه بر اساس فهم مان از مسائل، هم بندی مشخصی از سازوکارها را در قالب یک معماری یکپارچه ایجاد کرده ایم که تمام برنامه درسی بر اساس آن قوام پیدا می کند.