آیا روش مکتب خانه ای در مدرسه حکمت مورد نظر است؟

از مزیتهای روش مکتب خانه ای هم تا حد زیادی بهره برده ایم و می بریم. کما اینکه از دیدگاهها و رویکردهای دیگر هم استفاده کرده ایم و می کنیم.