آیا رویکرد حکمت، مبتنی بر اصول و مبانی مشخصی بنا شده است؟

ج: قطعا همینطور است. بنا شدن تک تک مولفه ها و سازوکارهای رویکرد، مبتنی بر پژوهشی است که طی بیش از دو دهه ادامه داشته است، منتهی به دلیل وسعت ابعاد این پژوهش و نیز توان محدود ما، بخشهای زیادی از این پژوهش هنوز به صورت مقالات و کتاب منتشر نشده، اما بخشهای زیادی از آن به صورت چندین هزار صفحه مستندات مختلف، از جمله در بسته های آموزش مربیان (بخصوص در بخش مبانی رویکرد)، بسته های سیستمی و سایر مستندات، مرتبط با حوزه های عملیاتی و کاربردی آنها، به اشتراک گذاشته شده است.

در واقع در این سالها با توجه به محدودیت توانمان، به جای انتشار تعداد زیادی مقاله وکتاب نظری که فقط تبیینهای عمومی نظری در آن انجام شود، تبیینهای نظری را با سازوکارهای عملیاتی ممزوج کرده و در مستندات رویکرد به اشتراک گذاشته ایم.

همچنین کتاب “گذار در بحران” هم به ابعاد دیگری از مبانی اشاره می کند. چند کتاب دیگر هم به صورت موازی در حال تکمیل پژوهش و آماده سازی برای تدوین است که ان شاء الله ارائه می شود.

ضمنا ده ها سخنرانی و جلسه شفاهی نیز در تبیین مبانی انجام شده، که از طریق وبگاههای مرتبطمان منتشر شده، یا در دل بسته های آموزشی و سیستمی، به صورت دسته بندی شده و تفکیک شده قرار داده شده است. البته برخی از این جلسات تبیینی نیز هنوز توسط همکاران در حال استخراج و دسته بندی و قرار داده شدن در بسته های مرتبط است.

امیدواریم در سالهای آینده ضمن تکمیل ابعاد پژوهشی، انتشار مبانی نیز به صورت منسجم تری انجام شود.