آیا شاگردان مدرسه حکمت در میدانهای علمی و تخصصی بیرون مدرسه نیز شرکت می کنند؟

زمینه حضور و فعالیت شاگردان مستعد در میدانهای علمی، عملی و تخصصی بیرون مدرسه، نظیر انجمنهای علمی، کنفرانسها، مجامع تخصصی، میدانهای ورزشی، دوره های آموزشی تخصصی، دوره های آموزش ورزشی، شرکت در نمایشگاههای عمومی و تخصصی، مسابقات، فضای همکاری های علمی و عملی و تخصصی، ارائه مقاله در نشریات، شرکت در جلسات سخنرانی و نظایر آن با نظارت مدرسه و مربیان آن صورت می گیرد.

هدف این تعامل، ارتقاء تخصصی شاگردان، مربیان و فضای عمومی داخلی مدرسه، مشاهده سطح فعالیت سایر مدارس و محیطهای واقعی و دریافت بازخورد نسبت به رویکرد تعلیم و تربیت مدرسه و نواقص آن و فراهم شدن زمینه شوق و انگیزه بیشتر شاگردان است.

البته در فراهم کردن این زمینه حضور، باید فضا و میدان بیرونی کاملا سنجیده شده و در کنار اثرات مطلوب حضور، زمینه های منفی و تبعات نامطلوب حضور شاگردان در این فضاها نیز سنجیده شود. مسائل اخلاقی، رواج تفکرات غیر دینی در بسیاری از مجامع و نظایر آن، نمونه هایی از این زمینه های منفی است که متاسفانه بسیار رواج دارد و اثرات مثبت حضور را تحت الشعاع قرار داده و در مقابل این مشکلات، گاه منطقی آن است که عطای آن را به لقایش بخشید.

همچنین در این شرکت کردن در فضاهای بیرونی، باید مراقبت شود که جهت گیریهای بعضا نامناسبی که در فضاهای بیرونی وجود دارد، جریان تعلیم و تربیت مدرسه را منحرف نکند. (مثلا در حوزه برخی مسابقات قرآن، تاکید بیشتر بر حفظ ظاهری، زیبا خوانی و قواعد قرائت است و این ممکن است رویکرد مدرسه بر فهم مفاهیم و کاربرد دستورات قرآنی در زندگی روزمره را به تدریج به حفظ ظاهری و زیبا خوانی سوق داده و تفکر بر آیات قرآن را به حاشیه ببرد).