آیا مدرسه حکمت بر الگوی مدارس والدورف است؟

در مورد مدارس والدورف، مونته سوری، رجیو، آی بی و …. همه الگوهای مذکور بررسی شده است. مدارس والدورف هم مشابهت های زیادی دارند. در مطالعه تطبیقی ما یکی از الگوهای مهم بوده است. کما اینکه مدارس مونته سوری و رجیو و آی بی نیز مشابهت های فراوانی دارند. ولی الگو و معماری برنامه درسی مدرسه حکمت کاملا مستقل و متناسب با شرایط بومی و مبانی معرفتی اسلامی طراحی شده است.