آیا مدرسه حکمت بیشتر با زندگی روزمره افراد درگیر است؟ یعنی آیا شما در این مدرسه مهارت را به شاگردان تعلیم می دهید؟

مهارت آموزی هم مورد توجه است. اما اولویت اول و دوم پرورش شخصیت و فرهنگ بچه ها است. اولویت سوم و چهارم مهارت آموزی و دانش آموزی است. به همه وجوه در حد خودشان توجه می شود و همه در کنار هم مورد توجهند.