ارزیابی عملکرد مربیان و کارکنان مدرسه چگونه انجام می شود؟

اول اینکه در مورد کارکنان و مربّیان هم عین ماجرای دانش آموزان، خود ارزیابی وجود دارد؛ مربّی هم اوّل باید خود را ارزیابی کند، خود او بسنجد و ببیند آیا کلاس او کیفیت خوبی را دارد یا نه، در مرحله‌ی بعدی این ارزیابی توسّط همکاران صورت می گیرد؛ آن هم به درخواست خود او. یعنی خود مربّی، با یک روال درس پژوهی همکاران خود را دعوت کند و بگوید: من الآن دارم این‌جا درس می‌دهم، کجا مشکل دارم؟ این‌جا این‌طور بهتر است یا آن‌طور بهتر است؟ این روشی که انجام می‌دهم، مؤثّرتر است یا آن روش مؤثّرتر است؟ به هر حال خود را مورد سنجش قرار بدهد، اشکالات خود را پیدا کرده و رفع کند.

البته در جریان خود اریابی مربیان و کارکنان هم مانند خودارزیابی دانش آموزان، نباید این احساس وجود داشته باشد که یک کسی آمده است، می‌خواهد از کار او ایراد بگیرد و مچگیری کند؛ بلکه باید احساس کند که این ارزیابی کردن یک ضرورت است برای این‌که خود او به یک شیوه‌ی بهتری کلاس خود را برگزار کند و کیفیت بهتری در درس خود پیدا بکند و کار خود را بهتر انجام دهد.

یک نوع ارزیابی، ارزیابی پرسشنامه ای عملکرد مربیان است که توسط خانواده ها، شاگردان و کادر آموزشی مدرسه در طول سال انجام می شود.

ضمنا مدیران مدرسه در فرایند كار معلمان و كاركنان در مدرسه، آنان را به طور مستمر مورد نظارت و ارزیابی قرار می دهند؛ به این معنی كه نقاط ضعف و قوت را به ایشان یادآوری كرده و به آنان فرصت داده و تشویق كنند تا عملكرد خویش را بهبود بخشند. نهایتاً در پایان دوره ارزیابی، به ارزشیابی و داوری بپردازند. این روش كمك می‌كند تا افراد به طور مستمر خودشان را بهبود بخشند.