ایده های مطرح شده در کتاب گذار در بحران، چقدر در آموزش و پرورش متمرکز ایران کاربرد دارد؟

اولا در کتاب گذار در بحران، ایده ای مطرح نشده است، بلکه حقایق و واقعیتهای درحال وقوع تبیین شده است. یعنی من پیشنهاد نمی دهم که این اتفاقات بیافتد، خوب است. بلکه دارم توضیح می دهم که این اتفاقات در حال وقوع است و این نوع از تعلیم و تربیت، خواه ناخواه رخ می دهد.

ثانیا آموزش و پرورش ایران هم مجبور به تمرکز زدائی است. راه دیگری ندارد. یا خودش به صورت منطقی و مدیریت شده یک نظام توزیع شده را ایجاد می کند، یا از هم می پاشد! لازم نیست ما نگران این باشیم که آموزش و پرورش متمرکز، به حرفهای ما توجه بکند یا خیر. این متولیان نظام رسمی هستند که باید نگران آن باشند که اگر به این حرفها توجه نکنند، به زودی از پهلو با واقعیت برخورد خواهند کرد.