به جز هزينه های مالی چه هزينه هايی برای تغيير سيستم موجود وجود دارد؟

فعلا مهمترین هزینه، مواجه اجتماعی و سازمانی است. ما بالاخره در خلاف جهت جریان آب شنا می کنیم و به عنوان یک عنصر ناهنجار در جامعه و سازمان آموزش و پرورش تلقی می شویم و برخورد با ما از بدیهیات است. نمونه ماجرای تعطیلی مدرسه در تابستان سال گذشته از همین دست است.