به نظر شما در کشور ما این سیستم می تواند خودش را جا کند؟ با توجه به اینکه برای والدین و خود دانش آموز ملاک اصلی ورود به دانشگاه است! این سیستم با این همه کارایی که در خود جای داده است نمی تواند به این امر تحقق ببخشد، چون ممکن است از بُعد زمان با مشکل برخورد کند.

بله به عنوان یکی از بزرگترین چالشها، قرار گرفتن در مقابل جریان عظیم تعلیم و تربیت، کنکوری است که از پیش دبستانی گریبان بچه های ما را گرفته است. خانواده متوجه می شود که در مدرسه ما شخصیت بچه و فرهنگ آن به خوبی ساخته می شود، اما نگرانی کنکور و جریان آن باعث می شود که حتی مدرسه دیگری را که بچه ها را از نظر ابعاد مهمی از شخصیت و فرهنگ نابود می کنند، اما کنکوری عمل می کنند، ترجیح دهد.