جذب منابع خیریه در مدرسه حکمت چگونه انجام می شود؟

مدرسه حكمت از يك منظر يك مجموعه خيريه است. اولاً خود مدرسه حكمت موسسه اي است كه موسس آن متعهد شده تا تمام درآمدهاي حاصل از آن، در خود آن و امور خيريه صرف شود و هيچ گونه بهره برداري اقتصادي از آن ممكن نخواهد بود. ثانيا دانش آموزان نيازمند به حمايت، توسط مدرسه مورد حمايت قرار مي گيرند و در حال حاضر نزديك به نيمي از دانش آموزان مدرسه، از اين دسته هستند.

 علاوه بر اينكه كل فعاليت پژوهش و توسعه الگوي مدرسه حكمت، به عنوان يك كار خير با دامنه وسيع محسوب مي شود، تشكيل كارگروه خيريه و خدمات رساني به ايتام و نيازمندان،‌ يكي از بخشهاي مهم مدرسه را تشكيل مي دهد.

با توجه به اينكه اولا هدف طرح و مدرسه انتفاع نبوده، ثانيا گروه مخاطبان طرح و مدرسه فقط خانواده هاي مرفه نيست، اما با وضعيت ناخواسته ايجاد شده در تاسيس مدرسه غير دولتي و الزام دريافت شهريه براي تامين بخشي از هزينه ها، تنها قشرهاي خاصي توان تحصيل در مدرسه را مي يابند. از اين رو ايجاد كردن سازوكاري كه امكان تحصيل ساير اقشار را نيز فراهم كند، دغدغه جدي مدرسه بوده و هست.

كارگروه خيريه مدرسه حكمت، از يك سو با شناسایي، بررسي وضعيت و جذب دانش آموزان مستحق حمايت، با اولويت قراردادن ايتام و معلولين بي بضاعت يا كم بضاعت و تامين هزينه هاي تحصيلي و معيشتي پشتيبان از تحصيل آنها و نظارت بر روند تحصيل آنها و ارائه خدمات مشاوره به آنها و از سوي ديگر با نظارت و ارزيابي عملكرد بر صرف هزينه هاي خيريه در مدرسه، به عنوان نماينده خيرين، به اين موضوع مهم مي پردازد. براي انجام اين ماموريت، ضرورت دارد كه اين كارگروه حتي الامكان به صورت مستقل فعاليت نموده و حتي هويتي مستقل و قابل تفكيك از مدرسه داشته باشد. بخصوص نظارت بر حسن هزينه منابع تامين شده خيرين، نيازمند استقلال كافي اين كارگروه است كه اين موضوع در شكل ساختار كارگروه لحاظ شده است. با توجه به اين موضوع،‌ شرط عضويت در كارگروه، عدم همكاري مستقيم در مدرسه قرار داده شد و در انتخاب اعضاء فعلي اين كارگروه نيز اين شرط رعايت شده است.