دانش آموز با کسب مهارت های زندگی نمی تواند به دانشگاه راه پیدا کند و البته دانش آموزان فنی و کار و دانش نیز همین مهارت ها را به طور تخصصی فرا می گیرند که البته ممکن است شما بفرمایید که این مهارت ها شغلی هستند.

کسب مهارت یکی از ابعاد مورد توجه در مدرسه حکمت است. بچه های مدرسه حکمت همانطور که مهارتهای زندگی را می آموزند، دانش را نیز می آموزند. همانطور که در ابعاد ترکیبی و کاربردی و عینی می آموزند، مسائل انتزاعی و تجریدی را نیز می آموزند. بستر مدرسه حکمت یک بستر نرم است، که در عین پرداختن به ابعاد مختلف، خود را مطابق زوایای مختلف نیازمندیها دائما تنظیم می کند.