در این روند، نقش تولید محتوی به نظر می رسد خیلی مهم است. آیا تدبیری برای یک نهضت تولید محتوی می توان داشت؟ آیا می شود ترمینالی برای تبادل این محتواها با رویکرد غیر دولتی، اما بدون نگاه سوداگرایانه ایجاد کرد؟

بله این موضوع بسیار مهم است. در سالهای اخیر بنده و عزیزان دیگر، از جمله موسسه رزمندگان، تلاشهای مفصلی را برای ایجاد این نهضت تولید محتوی انجام داده و در حال ادامه آن نیز هستیم.

بستر حکمت بازار را به صورت ابتدائی با همین فلسفه ایجاد کرده بودیم. به صورتی که تولید کنندگان مختلف محتوی بتوانند محتوای خودشان را در آن عرضه کنند. بسته های آموزشی حکمت را هم به عنوان یک نمونه اولیه و البته به صورت وسیع و یکپارچه ایجاد کردیم. هر چند که مشکلات متعددی دارد که باید رفع شود. در حال حاضر هم برای هم افزایی تلاشهای تولید کنندگان محتوی، تلاش می کنیم و از هر تلاش جهادی و نیز تلاشهای سرمایه گذاری نیز با حفظ منافع شخصی تولید کنندگان و عرضه کنندگان، برای شکل گیری یک صنعت تولید و ارائه محتوی، برای ایجاد این هم افزایی، استقبال و در حد بضاعت حمایت می کنیم.