در این مدرسه بیشتر بر مهارت های زندگی و مهارت آموزی تاکید می شود و با توجه به اینکه مدرسه حکمت تا متوسطه اول است، پس اهداف این مدرسه پس از آن ناتمام می ماند. وقتی دانش آموز وارد مدرسه های متوسطه دوم شود، این فاصله را چطور می توان پر کرد؟

اگر ما شالوده بچه ها را در ابعاد شخصیت و فرهنگشان در ابتدایی و متوسطه اول خوب پی ریزی کنیم، قطعا این شالوده تا آخر عمر همراه بچه خواهد بود و تمام زندگی او را تحت تاثیر قرار خواهد داد. بدین ترتیب قطع شدن آموزش معنا دار نیست! ما چیزهایی را آموزش می دهیم که او را برای مراحل بعدی زندگی آماده می کند. قرار نیست همیشه دنبالش باشیم. البته خوب است که این آموزش در مراحل بعدی یعنی متوسطه دوم و دانشگاه هم با شکل مناسبش دنبال شود؛ که اگر خداوند توفیق دهد به آن هم در آینده خواهیم پرداخت.