فرق مربی و معلّم چیست؟

کار مربی در مدرسه این است که بچّه‌ها را در یک گروه حفظ کند و با آنها تعامل برقرار کند و این بچّه‌ها را جلو ببرد و مدیریت آموزشی آنها را داشته باشد. مثل یک مربی فوتبال است، مربی فوتبال چه می‌کند؟ می‌گوید شما چقدر باید بخوابید، چقدر باید غذا بخورید، امروز چه غذایی را باید بخورید، فردا مسابقه داریم چه کاری باید انجام دهید، چقدر باید تمرین کنید، چقدر استراحت کنید. همه‌ی این‌ها را مربی برای تیم برنامه‌ریزی می‌کند. در کلاس هم همین‌طور است، یعنی مربی کلاس هم برای بچّه‌ها برنامه‌ریزی می‌کند و بر کار آنها نظارت دارد.

ولی معلم سر کلاس درس می دهد و این کارها را انجام نمی دهد. ضمن اینکه مربی حضور دائمی دارد. معلّم می‌آید سر کلاس درس می‌دهد، مثلاً معلّم ریاضی درس می‌دهد، مدیریت معلّم ریاضی به عهده‌ی مربی است. یعنی مربی باید معلّم ریاضی را مدیریت کند، بگوید این بچّه‌ها این‌طور هستند، این‌طور مباحث را بگو. مربی نسبت به آنچه که معلّم درس می‌دهد پاسخگو است.

البتّه معلّم را هم باید آموزش داده باشیم، ولی اگر نقصی ببینیم اوّل مربی را بازخواست می‌کنیم.