مدرسه حكمت چگونه با سيستم رسمی آ.پ در برنامه درسی و مقايسه دانش آموزان تلفيق می شود؟ برنامه رسمی آ.پ كه همان تدريس كتب رسمی است در مدرسه حكمت چطور اتفاق می افتد؟

درگیر شدن مدرسه با رویکرد ترکیبی حکمت با کتابهای درسی از دو طریق اتفاق می افتد:

در طریق اول، در عین درگیر شدن بچه ها در مسائل کاربردی و عینی، مربی با اشرافی که نسبت به موضوعات موظف کتابهای درسی بچه ها دارد، در زمانی که بچه ها با موضوعی مواجه می شوند که مرتبط با موضوعات رسمی آنها است، مثلا در هنگام باغبانی با انواع خاک که یکی از موضوعات کتاب درسی علوم آنها است، ضمن بحث در مورد موضوع، از بچه ها خواسته می شود که در موضوع مربوطه (انواع خاک) جستجو و تحقیق کنند. این جستجو و تحقیق می تواند از طریق کتابهای کتابخانه، منابع در دسترس از طریق رایانه، و کتاب درسی (به شکل یک دایره المعارف – نه به صورت دستورالعمل مرحله به مرحله و فصل فصل) صورت گیرد. ضمن این جستجو و تحقیق، در صورتی که بچه ها خودشان به موضوعات مطرح شده در کتاب درسی رسیدند که نگرانی مربی از این پوشش رفع می شود. اما اگر هم نرسیدند، مربی مجاز است که پس از تحقیق آزاد بچه ها، بچه ها را برای کنترل مطالب کتاب درسی، به کتاب درسی هم سوق دهد.

 در طریق دوم از طریق آموزش چند سطحی، بچه ها را مستقیما درگیر کتابهای درسی می کند، اما در فرایندی متفاوت! در ادامه به این موضوع خواهیم پرداخت.

لازم است به این نکته اشاره کنم که الگوی مدرسه حکمت به صورت مطلق آن، تا درجه زیادی ترکیبی است. اما برای تطابق با واقعیتهای محیط، بخصوص نظام فعلی آموزش و پرورش، مجبور است به کتابهای درسی هم پوشش دهد. کتابهای درسی مبتنی بر رویکرد موضوعی و تجزیه گرا سازماندهی شده اند.