مدرسه حکمت چه اهداف آموزشی را برای تعلیم و تربیت شاگردان دنبال می کند؟

مدرسه حکمت، وظیفه خود را در ارتقاء توانمندیهای شاگردان، در چهار محور می داند:

شخصیت: شخصیت شاگردان باید ارتقاء پیدا کند.

فرهنگ: فرهنگ مناسب در شاگردان باید شکل بگیرد.

مهارت: شاگردان باید مهارتهای مورد نیاز و علاقه خود را کسب کنند.

دانش: شاگردان باید دانشهای مورد نیاز و علاقه خود را آموزش ببینند.

تدریس دانش ساده ترین کاری است که می شود انجام داد. بعد از آن مهارت، کمی دشوارتر است. بعد از آن فرهنگ، دشوار تر و شکل گیری شخصیت دشوارترین کاری است که در تعلیم و تربیت انجام می شود. اما در عین حال شکل گیری شخصیت مهمترین کاری است که در مدرسه باید انجام شود.

مدرسه حکمت تلاش می کند در حد مقدورات و توان خود، پرورش ابعاد مختلف وجودی فراگیر را علاوه بر دانش، در ابعاد مهارت، فرهنگ و بخصوص شخصیت، در دستور کار خود قرار داده و برنامه و ساز وکارهای مشخصی برای ارتقاء این ابعاد داشته باشد.

در جدول اهداف آموزشی مدرسه، سرفصلهای اصلی اهداف آموزشی در ابعاد چهارگانه با نمادهایی مشخص می شوند تا راحت تر مورد استناد و ارجاع قرار گیرد. ذیل هر یک از سرفصلها، مولفه های متعددی برای اهداف تعریف شده است. مثلا برای شخصیت، ذیل 13 سرفصل آن، حدود 100 مولفه تعریف شده است.

کارهایی در فعالیتهای مدرسه انتخاب می شوند، که همزمان طیف وسیعی از مولفه های شخصیت را برای ارتقاء پوشش دهند. اگر فعالیتها خوب انتخاب شوند، در صورتی که شاگردان درگیر 5 الی 7 فعالیت مناسب در مدرسه باشند، حدود 70% مولفه های شخصیت آنها مورد پوشش قرار می گیرد و البته این که چه فعالیتهایی می توانند پوشش مناسبی داشته باشند، انتخاب مهمی است. برای نمونه می توان به ساز وکار ظرفشویی به عنوان مثالی برای تغییر شخصیت و فرهنگ در فعالیتهای عملی اشاره کرد.