منظور از آموزش ویژه گرا چیست؟

با تعمق و شناخت مطلوب از فراگير، مدرسه‌ حکمت تلاش مي‌كند تا شاگرد به شناخت كافي در مورد پديده‌ها دست يابد؛ و براي تحقق اين شناخت، مدرسه نيز از او شناخت كافي دارد و برنامه درسي را متناسب با خصوصيات و استعدادها و شرايط وی تنظيم مي‌كند.

دستيابي دانش‌آموز به شناخت، مستلزم حركتي است كه آگاهانه، مبتني بر دانسته‌ها و خصوصيات او تنظيم شده باشد. بنابراين اولين چيزي كه براي شناخت لازم است، تبيين مدلي از دانسته‌هاي شاگرد است. در مدرسه حكمت، سامانه مديريت آموزشي حکمت(سماح)‌ بر اساس اطلاعاتي كه از خود شاگرد و مربي كسب كرده است و نيز فعاليتهایي كه شاگرد در تعامل با اين سيستم داشته است، مدلي از دانسته‌ها و خصوصيات وی را تبيين مي‌كند. بر اساس اين مدل، شاگرد و مربي با سهولت بيشتري در مورد خلاء‌ها و مسير آينده تصميم مي‌گيرند و مسيري را انتخاب و تنظيم مي‌كنند، كه بهترين اثر را در رساندن شاگرد به بصيرت و شناخت از پديده هاي مورد نظر، فراهم آورد.