هدف از باغبانی شاگردان در مدرسه چیست و چگونه انجام می شود؟

باغبانی از جنبه آموزش دانش و مهارت تاثیر زیادی دارد. در باغبانی خیلی کارها را می‌توانیم انجام دهیم، مثلاً راجع به مساحت می‌توانیم صحبت کنیم، راجع به فتوسنتز می‌توانیم صحبت کنیم. یا راجع به مثلا تبخیر، داریم با بچّه‌ها می‌رویم در باغچه کار کنیم، یک مرتبه می‌گویم بچّه‌ها این‌جا خاک خشک است، کمی آب بیاورید بریزید، آب که می‌آورند می‌ریزند چه می‌شود؟ این خاک چرا زود خشک شد؟ آن خاک چرا دیرتر خشک می‌شود؟ راجع به این بحث می‌کنیم. بعد خاک را دربیاوریم، در مورد این‌که آب چطور در خاک نفوذ می‌کند، شروع می‌کنیم از این موضوع، بحث را به این می‌کشانیم که چه پدیده‌ای اتّفاقی می‌افتد این خاک خشک می‌شود؟ بعد این را به آزمایشگاه می‌بریم، بچّه‌ها روی این خاک آزمایش می‌کنند، آن را حرارت می‌دهند، آب آن بخار می‌شود. به هر حال تمام این اتّفاقات برای این است که بچّه‌ها بحث تبخیر را بفهمند و ما از فرصت باغبانی برای این کار استفاده می کنیم.

همه بچه های مدرسه حکمت در طول سال باغبانی کرده و از باغچه ها و زمینهای کشاورزی خود نگهداری و عملا از محصولات خود استفاده می کنند.

هرکلاس براي خودشان باغچه کوچکي در حياط مدرسه داشته و متناسب با هر فصل، انواع سبزي و گل مي کارندکه در آن صبر و بردباري، مسئوليت پذيري، تلاش،‌ تحرك، فعاليت و جنب و جوش، تدبر و تعمق در قدرت خداوند، وجدان كار و پشتكار ارتقاء مي يابد.