چرا بوفه مدرسه بدون متصدی فروش اداره می شود؟

اداره اين محيط بر عهده خود شاگردان است. ارائه محصولات بوفه بدون دريافت هيچگونه سود و با محاسبه قيمت تمام شده تخميني انجام مي‌شود. استفاده از بوفه به صورت خودخدمت (سلف سرويس) انجام مي‌شود. ضمن آنكه شاگردان شخصا هزينه موارد استفاده را در فرم مشخصي (ویا در سیستم رایانه ای بوفه) ثبت می نمایند تا در حساب هزينه‌هاي مصرفي خود در مدرسه محاسبه شود.

ضمنا انتخاب مواد غذایي و خدمات مناسب براي ارائه در بوفه،‌ توسط شاگردان از بين محصولات غذایي استاندارد و داراي كيفيت و توليدكنندگان معتبر و شناخته شده انجام مي شود. اقلام انتخاب شده و نوع و مارك آن در نهايت بايد به تائيد شوراي عمومي مدرسه برسد.

تهيه مواد غذایي بوفه نیز توسط شاگردان مسئول بوفه و با همكاري و نظارت مدير اجرایي و مالي يا مامور تداركات مدرسه انجام می شود.