چرا در روال آموزش مربیان مدرسه نیز از روش استاد و شاگردی استفاده می شود؟

پرورش مربی در مدرسه حکمت به موازات پرورش شاگردان اتفاق می افتد. اگر می خواهیم شاگردان را پرورش دهیم، باید مربیانمان را هم در همان راستا پرورش دهیم. بنابراین همانگونه که شاگردان در قالب رویکرد استاد و شاگردی، با مربی خود در مدرسه زندگی می کنند، مربیان نیز با استاد خود (سرمربی) در مدرسه فرایند ارتقاء خود را به صورت استاد و شاگردی (کوچینگ – منتورینگ) دنبال می کنند.

مربیان نزد استاد خود شاگردی کرده و در این فرایند شاگردی نزد استاد، دانش، مهارتها، فرهنگ و ابعاد شخصیتی مناسب برای مربی گری را کسب می کنند.