چرا شاگرد باید چفیه بیاندازد روی دوشش؟ به عنوان یک نماد ویژه؟ این را نوعی تلقین ایدئولوژیک نمی دانید؟ یا می دانید ولی اصلا هدفتان هم همین است؟

بله، نمادی است برای مقاومت و روحیه بسیجی! همین یک چفیه کلی پیام به بچه ها منتقل می کند و فرهنگ سازی می کند. این انتخاب ما برای مدرسه خودمان است. خانواده هایی هم که ما را انتخاب می کنند، این را می دانند و آنها هم این را انتخاب می کنند و الزامی برای اینکه همه مدارس اینگونه باشند نمی بینیم.

تلقین ایدئولوژی نیست. بچه های ما فکور بار می آیند و خودشان تفکرشان را انتخاب می کنند. این یک همسوئی ملی و هویتی است. شما چرا پرچم ایران را انتخاب می کنید؟ پرچم ایران ایدئولوژی شما را تعیین می کند؟ یا ملیت و هویت ملی شما را؟ این یک پرچم است برای روحیه بسیجی.