چرا شما می گویید برای تطابق با واقعیتهای محیط، بخصوص نظام فعلی آموزش و پرورش، مجبورید کتابهای درسی را هم پوشش دهید. چرا از كلمه “مجبور” استفاده نموده ايد؟ يعنی نظام آموزشی كنونی اينقدر دارای اشكال است؟

مشکل کتابهای درسی، هر چقدر هم خوب تدوین شده باشد، آن است که بچه ها در تعامل با محیط عینی و کاربردهای واقعی به فصول کتاب برخورد نمی کنند، بلکه بر اساس فصل بندی از پیش تعیین شده ای به مباحث وارد می شوند. من این بحث را یاد می گیرم چون به من دیکته کرده اند که یاد بگیرم؛ نه آنکه دغدغه ای برای یاد گرفتن آن دارم.

 اما وقتی من با برخورد با محیط عینی به یک موضوع برخورد می کنم و بر اساس این برخورد به جستجوی آن می پردازم، برای فهمیدن و بکاربستن آن دغدغه دارم. این موضوع را با انگیزه درونی خودم جستجو و فهم می کنم و به همین دلیل ساده تر آن را یاد می گیرم و وقتی یادگرفتم، تقریبا هرگز آن را فراموش نمی کنم.