کتاب گذار در بحران را چگونه نوشته اید؟

در مجموع، مباحث مطرح شده در کتاب در حوزه تحول تعلیم و تربیت و تحلیل تحولات تمدن سایبری است. این موضوعی است که به عنوان دغدغه شخصی و پژوهشی، بیش از 25 سال است که بر آن متمرکز شده ام.

طی این مدت کمابیش مدل سازی معماری و تدوین مقالات و کتب و ارائه بحثها در مجامع مرتبط به همین منظور انجام می شود. از حدود دو سال پیش در حال تدوین کتابی در حوزه تحولات در حال وقوع تعلیم و تربیت بودم، که مقالاتی از آن بتدریج در فارس منتشر می شد.

با وقوع بحران کرونا و مواجه شدن حوزه تعلیم و تربیت در چالش آن، زمینه هائی از تحول نظام تعلیم و تربیت به صورت یک جهش فراهم شد. به همین دلیل تدوین کتاب مذکور موقتا کند شد و تدوین کتاب گذار در بحران با تحلیل شرایط در حال وقوع انجام شد.

مبانی و تحلیلهای کتاب بر اساس پژوهشهائی ارائه شده است که طی سالهای گذشته انجام شده و کماکان نیز ادامه دارد.