آیا شما در مدرسه به دنبال ساخت یک شهروند مطلوب هستید؟

یکی از خصوصیات یک انسان مطلوب، شهروند مطلوب بودن هم هست. ما به دنبال تربیت (نه ساختن) خودجوش و خودساخته انسان مطلوب هستیم. خصوصیت این انسان مطلوب را هم تا جائی که قرآن به ما یاد داده انسان متقی است. برای همین ما آرمان خود را راه انداختن مدرسه تقوی می دانیم.