وبینارها

 

🔔

تحول آگاهانه نظام تعلیم و تربیت بدون در نظر گرفتن زنجیره شبکه ای به هم پیوسته علت و معلولی مسائل کلیدی و گلوگاهی، محقق نمی شود. بدون در نظر گرفتن آنها، پیشنهادات و تلاشهای ما اقدامات تک جانبه و غیر جامع خواهد بود، که همانند گذشته، زمان و منابع را تلف کرده، و نظام تعلیم و تربیت باز در جای قبلی خود خواهد ماند. عوامل کلیدی شکل دهنده نظام رسمی تعلیم و تربیت کنونی، از یک سو از ترکیب بندی برخی از رویکردهای نظری و عملی تعلیم و تربیت نشات گرفته، از سوی دیگر در چارچوب پاسخگوئی به ساخت و نیازهای نظام صنعتی باقی مانده، و در سوی سوم، در نهادینه شدن در بافت فرهنگی، اجتماعی و سازمانی جامعه و حاکمیت، و باورها و عادتها و هنجارهای آن، جریان یافته است. این عوامل، زنجیره شبکه ای به هم پیوسته علت و معلولی را ایجاد می کنند که بر هم تاثیر گذار بوده، و بافت پارادایم نظام تعلیم و تربیت کنونی را می سازند. برای فهم نیازمندیهای تحول تعلیم و تربیت، و تحول نظام تعلیم و تربیت، و چگونگی تحقق این تحول، باید از سه منظر مذکور، عناصر کلیدی و زنجیره علت و معلولی آنها شناسائی شود، و راهکارهای پیشنهادی مبتنی بر آن ارائه شود. عوامل تحولی نیز، زنجیره شبکه ای به هم پیوسته ای را ایجاد می کنند، که پارادایم نظام تعلیم و تربیت آینده را تصویر می کنند. شناخت این دو زنجیره عوامل کلیدی است که نگاه معماری گونه ای را به تحول ممکن می کند، و ما را از اقدامات تک جانبه و غیر جامع، حفظ می کند. در این سلسله نشستها، به تحلیل این عوامل پرداخته، و برنامه پیشنهادی به دولت سیزدهم در حوزه نظام تعلیم و تربیت را مبتنی بر آن، تبیین می کنیم. ان شاء الله.

 

معرفی سلسله نشست های تخصصی در  خبرگزاری فارس

تحول و معماری نهادی نظام تعلیم و تربیت – چکیده

تحول و معماری نهادی نظام تعلیم و تربیت – چکیده


وبینار جاری:

وبینار یازدهم تحول نهادی: توزیع امور حاکمیتی در حکمرانی تعلیم و تربیت – سه شنبه، 27 مهر 1400 ؛ ساعت 18.30 الی 20

 


وبینارهای قبلی:

  • سلسله وبینارهای تحول نهادی نظام تعلیم و تربیت
این مطلب را نیز مطالعه کنید :
وبینار اول تحول نهادی: چکیده تحلیل نقاط گلوگاهی تحول
این مطلب را نیز مطالعه کنید :
وبینار دوم تحول نهادی: تحلیل نقاط گلوگاهی در معماری تحول نهادی نظام تعلیم و تربیت
این مطلب را نیز مطالعه کنید :
وبینار سوم تحول نهادی: تحلیل اقدامات عملیاتی پیشنهادی در نقاط گلوگاهی تحول نهادی نظام تعلیم و تربیت
این مطلب را نیز مطالعه کنید :
وبینار چهارم تحول نهادی: اقدامات عملیاتی در نقاط گلوگاهی تحول نهادی نظام تعلیم و تربیت
این مطلب را نیز مطالعه کنید :
وبینار پنجم تحول نهادی: اقدامات عملیاتی در نقاط گلوگاهی تحول نهادی نظام تعلیم و تربیت
این مطلب را نیز مطالعه کنید :
وبینار ششم تحول نهادی: چگونگی عملیاتی تمرکز زدائی در تحول نهادی نظام تعلیم و تربیت
این مطلب را نیز مطالعه کنید :
وبینار هفتم تحول نهادی: تمرکز زدائی در چالش صاحبنظران
این مطلب را نیز مطالعه کنید :
وبینار هشتم تحول نهادی: لایه های توزیع حکمرانی تعلیم و تربیت
این مطلب را نیز مطالعه کنید :
وبینار نهم تحول نهادی: مشارکت در حکمرانی تعلیم و تربیت
این مطلب را نیز مطالعه کنید :
وبینار دهم تحول نهادی: مصادیق سازوکارهای حکمرانی تعلیم و تربیت
  • وبینارهای دیگر
این مطلب را نیز مطالعه کنید :
مقایسه پارادایم یادگیری صنعتی در مقابل یادگیری برتر
این مطلب را نیز مطالعه کنید :
رویکرد استاد و شاگردی در تحول
این مطلب را نیز مطالعه کنید :
چالش تغییر پارادایم نهادی تعلیم و تربیت
این مطلب را نیز مطالعه کنید :
فهم تغییر پارادایم تعلیم و تربیت
این مطلب را نیز مطالعه کنید :
تعلیم و تربیت در گذار به دوران پسا کرونا