پروژه‌های نرم افزار، سیستم و معماری سازمانی

پهن آزمون

پهن آزمون

پهن آزمون، يك سيستم ارزيابى توزيع شده است كه به افراد مختلف اين اجازه را مى دهد تا در هر ... ادامه مطلب