مدل مدرسه حكمت در حال پی ريزی چه نوعی از تعليم و تربيت و با چه ويژگيهايی است؟

برخي از خصوصيات و ويژگي‌هاي مدرسه حکمت،‌ كه دانش آموزان در آن زندگي مي كنند، عبارتند از:

 • محوريت قرآن و تعاليم الهي در کليه فعاليتهاي آموزشي،
 •  برنامه درسي مبتني بر قرآن و پرورش شخصيت، هويت و باور کردن صفات کريمه الهي،
 • استفاده از شيوه هاي نوين آموزش و يادگيري،
 • استفاده مؤثر از فناوري و رايانه شخصي در محيطي امن، جذاب، صميمي، خودجوش و فعال براي هر دانش آموز،
 • محيطي غني از منابع چند رسانه اي،
 • بهره گيري از مشارکت خانواده ها در امور آموزشي و اجرايي مدرسه،
 • توجه به پرورش هويت دانش آموزان،
 • رشد خلاقيت و استعدادهاي دانش آموزان در يک محيط فيزيکي و رواني امن، جذاب، صميمي و خودجوش،
 • توجه به تعقل ورزي و بصيرت به جاي حافظه محوري،
 • نقش فعال دانش آموزان در کليه فعاليتهاي آموزشي و اجرايي مدرسه در يك محيط اجتماعي،
 • توجه جدي به آموزشهاي کاربردي و نزديک به محيط واقعي زندگي.