ارزیابی ماشینی

ارزیابی ماشینی!

🔸اغلب در مدارس ما، بچه ها در سازوکار ارزیابی قابل تعمیم و روشمندی سنجیده می شوند. ⚫️ این سازوکار، یک ... ادامه مطلب